zondas (angliškai):

1) sound
2) probe
3) stylet
4) explorer