pareikšti (angliškai):

1) issue
2) declare
3) enounce
4) signify
5) allow
6) opine
7) allege
8) vow