madų žurnalas (angliškai):

1) fashion-paper
2) fashion-magazine