kaitinimo tinklelis (angliškai):

1) mantle
2) gas-mantle