jaunesnysis leitenantas (angliškai):

1) lieutenant
2) ensign
3) sublieutenant