abejojimas (angliškai):

1) discredit
2) impeachment